Harmonogram odborných přednášek

Harmonogram přednášek 17.10. 2023

 

PaedDr. Hana Žáčková                                                 Čas přednášky: 9:00 -11:00

Vliv medií na dítě předškolního věku a jak výchovně vést děti tak, aby je media negativně neovlivňovala

Účastníci přednášky budou seznámeni s odlišnostmi vnímání, myšlení, učení a následného chování u dětí předškolního věku. Popsán bude vliv medií na tyto oblasti – jak děti vnímají a zpracovávají informace získávané z medií.

Ukážeme si vliv medií na vývoj agrese u dětí, možnost ohrožení dětí v oblasti socializace, emocionality a rovněž i rozvoje kognitivních schopností.

Popsáno bude také odlišné vnímání televizního vysílání u dětí předškolního věku a vliv počítačové techniky na jejich vývoj. Přednáška bude vedena tak, aby byla vnímána nejen pozitiva nebo negativa vlivu medií na vývoj dítěte.

Cena: 650,- Kč

 

 

PaedDr. Renata Wolfová                                           Čas přednášky: 11:30 – 13:30

Podpora školní připravenosti pro čtení a psaní s využitím online aplikace Včelka

Přednášející je autorkou vlastních metodických postupů. Vytváří individuální stimulační programy pro děti na podporu čtení, psaní a počítání.

Zaměříme se na současné trendy pro rozvoj fonologických dovedností v předškolním věku, které jsou základem pro úspěšný rozvoj čtení a psaní.
Poukážeme na rizikové projevy ve vývoji fonologických funkcí.
Seznámíme se s pedagogickou diagnostikou fonologických funkcí v předškolním a raně školním věku – připravenosti na čtení
Probereme pedagogickou intervenci s využitím online aplikace Včelka           

Cena: 650,- Kč

 

Mgr. Bc. Jana Vinterová                                          Čas přednášky: 14:00 – 16:00

Ředitelský survivor aneb ředitel školy je jen jeden a i když má dobrý tým, zůstává na některé záležitosti sám.

 • Jak předejít některým přešlapům?
 • Úřednický šiml - lze nad ním zvítězit?
 • Na co nezapomenout při řízení školy a pedagogického procesu?
 • Dokumentace - kniha úrazů, třídní kniha, záznamy z jednání pedagogické rady, hospitace, školní matrika – elektronická - listinná.
 • Pedagogická diagnostika a její záznamy.
 • Školní řád - vymezení mantinelů pro některé rodiče.
 • Školní zahrada, informace ve školním řádu o opuštění zahrady mimo pobyt učitelek; akce školy a ne/odpovědnost rodičů.
 • Informační toky - k dětem, k rodičům, ke zřizovateli, uvnitř školy k pedagogům…
 • Záznamy o komunikaci s náročným rodičem.
 • Přijímání dětí - na zkušební pobyt. Kritéria. Správní spis - obsah.
 • Inspekční činnost - příprava - povinná a nepovinná dokumentace, průběh, vytváření podkladů o zjištění ve škole ze strany ČŠI, závěry, předání výstupů, možnost připomínek a námitek.                              

Cena: 650,- Kč

 

Mgr. Pavlína Miltová                                Čas přednášky: 9:30 – 11:30

Zdravé dítě v mateřské škole

 1.      Právní část
 • Právní předpisy a normy, které je možné využít v praxi v rámci zajištění „zdravé třídy“
 • Praktické příklady postupu ředitele školky v případě opakovaného porušování školního řádu zákonným zástupcem v rámci bezpečnosti a zdraví dětí při vzdělávání.
 • Potvrzení od lékaře – kdy ano a kdy ne? Kdy je to nutnost a kdy Vám to naopak může uškodit.
 • Efektivní komunikace se zákonným zástupcem v oblasti zdraví dětí.

 

 1.     Odborná-zdravotní část:
 • Respirační onemocnění u dětí – bílá vs. zelená vs. alergická rýma (infekčnost, šíření, rizika, doba léčby, komplikace – adenoidní vegetace).
 • Infekční onemocnění trávicího traktu – průjem, zvracení, rotaviry, salmonela (infekčnost, šíření, dehydratace, rizika, doba léčby)
 • Rozdíl mezi infekčním onemocněním trávicího traktu a intolerancí potraviny.
 • Infekční onemocnění doprovázené vyrážkou (neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom HFMD, spála).
 • Kožní infekční onemocnění (impetigo, moluska, virové bradavice, opar).
 • Parazitární onemocnění (pedikulóza, svrab, roupi).

 

V rámci prevence infekčních onemocnění v mateřských školách bude představen „Zdravotní deník mateřské školy“, sada preventivních plakátů, brožury pro rodiče dětí.

Cena: 750,- Kč

 

PaedDr. Hana Žáčková                                               Čas přednášky: 12:00 -14:00

Proč se některé děti nechtějí zapojovat do kolektivních aktivit v MŠ?

Co se za nechutí dětí do zapojování kolektivních činností skrývá?

S potížemi v zapojování dětí do aktivit v mateřské škole se setkávají učitelé MŠ poměrně běžně, zejména u nově nastupujících dětí.

 • Jde jen o průvodní jev adaptace na školku?
 • Nebo se jedná o děti, které mají větší potíže - jsou bojácné, úzkostné, nezvyklé na větší kolektiv?
 • Nebo může jít i o závažnější problém?
 • Jak dlouho trvá běžná adaptace na činnost školky a zapojování dětí do kolektivních činností?

 Odpověď na výše uvedené otázky naleznete v tomto semináři.

Cena: 650,- Kč


Bc. Radka Šindílková  DiS.                                                    Čas přednášky: 14:30 -16:30

"Pojďme si hrát a hýbat se zároveň" pohybové hry a cvičení pro předškolní děti

Praktický seminář, jehož hlavním tématem bude pohyb a prožitek z něj. Pomocí psychomotorických her rozhýbeme zábavnou formou celé tělo. Cíleně využijeme i pozice z vývojové kineziologie. Zažijete akci, ale i zklidnění a relaxaci. Nečekejte však žádné speciální pomůcky, vystačíme si s novinami, kolíčky, šátky či PET víčky.

 

Bc. Radka Šindílková, DiS. - fyzioterapeut a pedagog volného času

Cena: 650,- Kč

                                                                                                                                                      

Harmonogram přednášek 18.10. 2023

Mgr. Helena Vlčková                                                                          Čas přednášky: 9:00 -11:00

Individualizace v kontextu s psychomotorickým a sociálním vývojem dětí v mateřské škole

Seminář představí pedagogům pohled na odlišnosti v přístupu k dětem v různých vývojových úrovních, seznámí je se specifiky a riziky v rámci individualizace ve výchově a vzdělávání.

 Účastníci semináře se seznámí nejen s teoretickými východisky, ale zejména pak praktickými postupy, metodami a technikami práce s dětmi předškolního věku.

Na konkrétních příkladech budou představeny rovněž odchylky ve vývoji dětí, zaměříme se také na práci s dětmi s nejrůznějšími obtížemi (např. ADHD, PAS a dalšími).

Cena: 650,- Kč

 

PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D.                                      Čas přednášky: 11:30 -13:30

 Didaktika v praxi

Vzdělávací metody a jejich praktické využití při výtvarných, dramatických, environmentálních, polytechnických, hudebních i pohybových aktivitách pro děti předškolního vzdělávání.

Projektová metoda v praxi

- Videoukázky a reportáže z projektových dnů, workshopů a dílen, které autorka realizovala v různých MŠ v ČR v průběhu několika let.

- Využití pohádek a autorských mikropříběhů v lekcích s dětmi předškolního věku.

Seznámení s autorskými publikacemi - Výtvarná dramatika, Kreativita v pedagogické praxi, Pracovní listy z dramatické výchovy

Cena: 650,- Kč

 

PaedDr. Ivana Bečvářová, Ph.D.                                      Čas přednášky: 14:00 -16:00

Artefiletika a výtvarná dramatika

Vymezení pojmů "artefiletika" a "výtvarná dramatika", vzájemné prolínání. Techniky artefiletiky a výtvarné dramatiky, jejich přínos do zážitkové výuky.

Názorné ukázky artefiletických a dramatických postupů pro děti předškolního věku na pozadí pohádkových příběhů (xerokopie, muchláž, papírový happening, empaketáž, asambláž, dripping a monotypie). Zvukové, pohybové a výtvarné etudy s dramaterapeutickými prvky.

Součástí semináře bude obrazová prezentace, videozáznamy z lekcí realizovaných s dětmi předškolního věku.

Seznámení s autorskými publikacemi - Výtvarná dramatika, Kreativita v pedagogické praxi, Pracovní listy z dramatické výchovy

Cena: 650,- Kč

 

Jana Keblová                                                             Čas přednášky: 9:30 – 11:30

metodik OMJ  a lektorka ve společnosti META                              

Hrajeme si s češtinou aneb jak podpořit děti s OMJ

 • Specifika jazykové podpory při práci s celou třídou – videoukázka
 • Náměty k činnostem
 • Struktura lekce – videoukázka z lekce češtiny
 • Příprava konkrétní lekce podle věku dětí – jazykové cíle

Cena: 650,- Kč

 

Ing. Michaela Bečvářová                                   Čas přednášky: 12:00 – 14:00

Robotika hravě

 • Úvod do problematiky – definice digitálních kompetencí, robotika a návaznost na RVP, seznámení s druhy robotických hraček a jejich funkcemi.
 • Praktická část – ukázka robotických hraček – včelka „BeeBot“, myš a sýr „Mouse Code&Go“, housenka „Code a pillar“, robot Botley, robotický míček „Sphero“.
 • Programování včelky (BeeBot) na čtvercové síti – procházení bludištěm. Programování Myšky na sestavené dráze (sestavení překážek, tunelů apod.).
 • Programování robotické housenky „Code a pillar“ sestavováním různých dílců do sebe.
 • Ukázky didaktických pomůcek k robotickým hračkám a námětů na jejich tvorbu.
 • Ukázky z realizovaných lekcí s dětmi a žáky, motivovanými pohádkovými příběhy („O včelce a štěňátku, které dostalo chuť na med” aj.). 

Cena: 650,- Kč

 

Mgr. Zuzana Svobodová Ph.D.                           Čas přednášky: 14:30 – 16:30

Jak zvládnout komunikaci s rodiči a jak vytvářet dobré vztahy

Vhodná komunikace je nejsilnější nástroj v předcházení konfliktů a při řešení komplikovaných situací.

 • Zaměříme na prevenci konfliktů s rodiči prostřednictvím efektivního způsobu komunikace.
 • Vyjasníme si společně komunikační role a s nimi související zodpovědnost.
 • Zbavíme se jednou pro vždy komunikačních stopek
 •  Naučíme se nastavit si vhodné komunikační hranice a smysluplně pracovat s pravidly a informacemi.

Cena: 650,- Kč